Cursus 'Anders kijken naar parkeernormen'

 

De economie trekt aan en daarmee ook de bouw. Tot 2030 ligt er alleen al in de Randstad een opgave om 250.000 nieuwe woningen te bouwen of via transformatie te realiseren. En daar hoort ook een realistische en goed onderbouwde parkeeropgave bij. Hoe deze opgave ingevuld gaat worden is van grote invloed op de haalbaarheid en kosten-baten verhouding van een plan. 

Tegelijkertijd verandert onze visie op de kencijfers en normen die bij het berekenen van de parkeeropgave gebruikt worden. Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Tenslotte is ook het wettelijk kader aan veranderingen onderhevig: vanaf juli 2018 vervalt de aanvullende werking van de Bouwverordening en is er tegelijkertijd de verplichting om parkeren in bestemmingsplannen te regelen als kader voor parkeren. Door in bestemmingsplannen een planregel op te nemen met een verwijzing naar een nota parkeernormen kan veel goed worden geregeld. En dan belooft de nieuwe Omgevingswet ook nog haar impact te hebben op het gedachtengoed van parkeernormering. 

Ondertussen gaat het werk wel door. De mensen die bij de gemeenten de plannen bespreken en toetsen, weten dat. Zij hebben te maken met de praktijk van alle dag. Hun vragen zijn realistisch en vaak zeer urgent:

  • Welke kencijfers pas ik toe?
  • Hoe ga ik om met uitzonderingen?
  • Hoe gaan we om met transformatie en functiewijzigingen?
  • Hoe groot is de invloed van een mobiliteitsplan en deelautogebruik?
  • Wel of niet een parkeerfonds en hoe deze in te richten?
  • Hoe stel ik me op in het spanningsveld tussen ontwikkelaar, gemeentebestuur en juridisch kader? 

Tijdens deze dag krijgt u inzicht in de methodiek van parkeernormering en de vertaling naar de gemeentelijke praktijk van het komen tot een parkeereis die recht doet aan de bestaande parkeerdruk en mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen. Wij reiken u instrumenten aan en oefenen met de toepassing gebaseerd op concrete praktijkvraagstukken. 

Een groot deel van het programma is gewijd aan het werken met praktijkcasussen. Dat doen we onder andere aan de hand van door u zelf ingebrachte voorbeelden en door ons geprepareerde cases, gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Het resultaat wordt met de collega's besproken. U leert van elkaar.Incompany - volledig afgestemd op uw wensen 

Het komt regelmatig voor dat collega's dezelfde trainingsbehoefte hebben of dat een organisatie een grote groep medewerkers wil laten trainen. Wij bieden die mogelijkheid. Het bestaande programma passen wij aan naar uw wensen op basis van een intakegesprek zodat u maximaal rendement kunt genereren. Wilt u meer weten over een incompany of een vrijblijvende offerte? Neem dan contact op met; 

Erna Jansen 
06 29145029 
erna@acquirepublishing.nl

De minimale groepsgrootte is 15 mensen. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 20. Zo streven we naar een optimale mix waarin werkgroepen gevormd kunnen worden maar ook de individuele aandacht wordt gegarandeerd.